Geopark Ralsko

Lokalizace

Území Geoparku Ralsko se nachází v Libereckém kraji. Je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamru na Jezeře. Území leží v subprovincii Česká tabule (VI), oblasti Severočeská tabule (VIA), celku Ralská pahorkatina (VIA-l), podcelku Dokeská pahorkatina, okrsku Hradčanská pahorkatina a podcelku Zákupská pahorkatina, okrsku Podještědská pahorkatina.

Základní téma a charakteristika geoparku

Nosným tématem Geoparku Ralsko je „Krajinou zaniklých obcí, železné rudy a pískovce bez bariér“, jehož cílem je představení krajiny, člověkem nezměněné po dobu 60 let, lidem všech věkových i sociálních kategorií a zachování tohoto území pro širokou veřejnost v rámci udržitelného cestovního ruchu v duchu moderní přírodní turistiky, která je otevřená především i pro rodiny s dětmi, mládež, děti, seniory a handicapované. Reliéf oblasti vybízí k poznávání krajiny ze všech úhlů pohledu díky své nenáročnosti i návštěvníky s jakkoliv omezenou možností pohybu.

Geologický příběh geoparku

Geologická diversita území geoparku je určována především třemi faktory: 1) rozsáhlými výchozovými partiemi křemenných pískovců, místy tvořícími členitý reliéf se sítí roklí a skalnatých hřbetů, 2) přechodem těchto pískovců do vápnitých pískovců a prachovců jihovýchodním směrem, 3) proniky terciérních vulkanitů, které tvoří krajinné dominanty a jsou spojeny s produkty teplotní a chemické přeměny okolního pískovce. Procesy utváření krajiny v kvartéru dokládá niva Ploučnice, jejíž nejzachovalejší úsek prochází územím geoparku, a rašeliniště Mlýnského potoka, Hradčanského potoka a jejich přítoků. Na tyto geotopy jsou vázány výskyty vzácných a chráněných druhů rostlin. Příkladem využití hornin člověkem jsou zachované stopy po novověké těžbě železné rudy (vydobyté žíly rozložených vulkanitů, nejlepší ukázky v ČR) a obytné/hospodářské místnosti, příp. hrady nebo poustevny, zapuštěné do pískovcových skal. Na území geoparku se nacházejí zbytky 9 středověkých opevněných lokalit v různém stupni zachování; některé z nich jsou typickými ukázkami skalních hradů (Stohánek, Konvalinkový vršek).

Živá příroda

Prostor geoparku je téměř celý plný 60 let nedotčenou přírodou. Mnoho z jeho oblastí patří mezi chráněná území. Některé lokality jsou natolik cenné, že jsou zahrnuty do biogenetických rezervací Rady Evropy, těmito lokality jsou např. NPR Břehyně-Pecopala, NPR Swamp se svou mokřadní vegetací, které zároveň spadají do systému NATURA 2000. Dalšími přírodně zajímavými oblastmi jsou PR Hradčanské rybníky, které tvoří soustavu lesních rybníků s rašeliništi, PR Ralsko s dominantou vrcholu Ralsko, NPP Jestřábské slatiny s reliktním výskytem popelivky sibiřské a další chráněná území. V oblasti se nacházejí i další přírodovědně cenné lokality včele s Ptačí oblastí Českolipsko-Dokeskými pískovci a mokřady, které jsou útočištěm mnoha chráněných druhů jako jeřába popelavého, motáka pochopa, lelka lesního, skřivana lesního či slavíka modřáčka. Významnou část oblasti tvoří obora Židlov u Kuřívod, která skýtá pestrou paletu lesních společenstev v rozsáhlých borových a smrkových komplexech společně s chovnou zvěří v podobě jelena lesního a muflonů.

Hamr05a.JPG Hamr07a.JPG

Kulturní krajina a charakter osídlení

Zmapovaná historie osídlení sahá v oblasti do 13. století, kdy byly Kuřívody založeny jako jedno z královských měst Přemyslem Otakarem II. Oblast však byla osídlena již v době eneolitu, což dokazují nálezy v několika archeologických lokalitách, typickým nalezištěm je Uhelná rokle v Kumerském pohoří či převis Donbas u Hradčan.

Velký rozvoj lokality nastal zřejmě ve 13. století a vrcholil na přelomu 14. a 15. století, z tohoto období pochází první zmínky o hradech Ralsko, Děvín, skalním hradu Stohánek, Hamerském Špičáku. Významný a zároveň ojedinělý fenomén oblasti jsou zaniklé obce, kterých leží v geoparku 17. Obce zaniklé po 2. světové válce měly dohromady přes 3000 obyvatel. Jsou to Černá Novina, Holičky, Jabloneček, Horní Krupá, Křída, Okna, Olšina, Palohlavy, Židlov a další. V místech původních obcí lze v současné době vidět pozůstatky v podobě základů budov a zbytků zdiva, studní, sklepů v pískovci apod. ( www.zanikleralsko.cz , www.zanikleobce.cz ) Do lokality patří nejen zaniklé obce, ale i sklárny (Strážov, Skelná Huť) a zaniklé mlýny (Pytlíkovský mlýn u Jablonečku a Relikt mlýna v bývalé obci Novina).

Jak již napovídá motto geoparku, v oblasti Ralska se dlouhodobě těžila železná ruda. Těžba probíhala ve třech historických etapách a surovina – tzv. jílovitý železivec, Toneisenstein – byla zhutňována v hamrech v Novinách a Hamru na Jezeře nebo ve vysoké peci v Hradčanech.

DSC_0395.JPG DSC_0407.JPG

Tradice a životní styl

Tradice a životní styl vycházejí z pohnuté historie lokality. Ralsko je sice 4. největší obcí v Česku, ale pouze rozlohou. V současné době v oblasti žije velmi málo obyvatel. Počet obyvatel je otiskem kontroverzních historických zlomů, jakými byly odsun sudetských Němců po 2. světové válce, následné krátkodobé dosídlení oblasti a pozdější vznik vojenského prostoru. Právě vznik vojenského prostoru je zřejmě pro současný dochovaný stav oblasti nejdůležitějším faktorem. Uzákonění vojenského prostoru vedlo k zániku více než 10 obcí v oblasti geoparku a k „zakonzervování“ vojenskou zprávou po dobu více než 40 let. Ukončení činnosti vojáků v oblasti vedlo k jeho částečnému otevření veřejnosti, ale až do dnešní doby si zde armáda zanechala svůj vliv prostřednictvím Vojenských lesů a statků, přinejmenším v oboře Židlov. Otevření a zpřístupnění oblasti využívají do dnešní doby především cyklisté a in-line bruslaři. Oblast přitom vybízí k návštěvě i rodiny s dětmi především kvůli svému velice nenáročnému reliéfu a také díky poměrně husté síti asfaltových cest, které zde zůstali po činnosti armádních sborů. Oblast je i přes bývalou existenci vojenského prostoru naprosto bezpečná, v minulých letech byla provedená její komplexní demilitarizace.

Vzdělávání, věda a geoturistická nabídka

Cílem geoparku je nejen rozšířit možnosti šetrného turistického ruchu, ale i možnost rozšířit vzdělání v oblasti geověd. V geoparku Ralsko jsou plánovány aktivity v podobě rozšíření sítě naučných stezek a geostezek, zřízení geologického, ale i kulturního muzea.

V oblasti budou vybudovány geostezky zpřístupňující vybrané geologické hodnoty v území geoparku včetně směrových a informačních tabulí, QR kódů s odkazem na podrobné informace. Geostezky budou vycházet převážně z centra Geoparku Ralsku – Kuřívod a dále z alternativních nástupních míst Doksy a Hamr na Jezeře, kde budou zároveň umístěna informační centra a další doprovodné aktivity. Konkrétně se bude jednat o Pěší naučnou geostezku „Přes Bukové hory“, Pěší naučnou geostezku „Po stopách těžby železné rud“, Cyklistickou naučnou geostezku „Objevování zaniklých vesnic“ a Cyklisticko / automobilovou naučnou geostezku. Velká část geostezek bude zpřístupněna handicapovaným, geostezky budou propojeny s cyklostezkami, turistickými trasami a dalšími aktivitami sdruženými v rámci geoparku.

Významnou podporou geovzdělávání bude muzeum zaměřené na popularizaci geologických hodnot v území geoparku: ruční těžby železné rudy, využití pískovce při stavbách lidských obydlí, těžba uranu atd. Geomuzeum bude umístěno v centru území – Kuřívodech, případně s detašovanými expozicemi v nástupních místech (Doksy, Hamr na Jezeře atd.). Součástí plánovaných aktivit je i pořádání odborných seminářů, školení a přednášek. Doplněním nabídky pro rozšíření vzdělanosti bude i vytvoření kulturního muzea věnujícího se historii daného území (německé obyvatelstvo, poválečný odsun, vojenský újezd, Sovětská armáda atd.). Součástí bude expozice věnovaná tzv. „zaniklým obcím“. Zajímavým doplněním plánovaných služeb je projekt stezky v korunách stromů.

Kuřívody10b.JPG DSC_0418.JPG

 

Shrnutí

Geopark Ralsko je ve své podstatě specifickým geoparkem. Jeho území se z převážné části nachází v územním katastru jedné obce. Poměr přírodní a kulturní krajiny zde hraje velice specifickou roli, neboť převážná část území je tvořena lesním porostem. Nedotčenost krajiny, která je datována 60 let zpět je v oblasti České republiky velice unikátní a může nabídnout mnoho zajímavých ukázek v podobě přírodních, ale i kulturních jedinečností. Výjimečným specifikem je i příznivost reliéfu, který vybízí k návštěvě handicapované, nejen vozíčkáře, ale i rodiny s dětmi a kočárky, případně seniory.

Obrázek 1,2,3,4 a 7 autor Jiří Adamovič

Obrázek 5,6,8 autorka Jana Sobotová

 

Kontakt:

Geopark Ralsko o.p.s.

Kuřívody 701

471 24 Ralsko

Email: jana@geoparkralsko.cz

http://www.geoparkralsko.cz/

llogo.png