Geopark Želázné hory – Putování za vodou

PŘÍKLADY INTERPRETACE Z GEOPARKU ŽELEZNÉ HORY „PUTOVÁNÍ ZA VODOU“

Jan Doucek

Jedním z nosných témat Národního geoparku Železné hory je hydrogeologie. Na prvý pohled abstraktní vědu lze na typových lokalitách přiblížit laické i odborné veřejnosti srozumitelnou a interaktivní formou. Geoturista, který absolvuje v daném pořadí uvedené lokality, získá spoustu informací o zákonitostech režimu a oběhu povrchových a podzemních vod, o možnostech, jak se hledá a využívá podzemní voda a jaká základní pravidla pro její ochranu je nutné dodržovat. Navíc má možnost ochutnávkou podzemní vody na různých lokalitách vnímat i příběh vody, která se mění od místa tvorby – proudu a akumulace.

Spektrum navštívených lokalit lze měnit a upravovat v závislosti na časových možnostech. K základním lokalitám však patří Podlažice, Přibylov, Zderaz, Kapalice, Nové Hrady, Jenišovice a Blansko.

P:\Honza Doucek\GEOVĚDY\Fotky\2. vzdělávací seminář\základní školy\2.0\DSCN7117.JPG P:\Honza Doucek\GEOVĚDY\Fotky\2. vzdělávací seminář\základní školy\1.0\DSCN6833.JPG

 

Následuje stručný popis vybraných lokalit:

Roudná a Zderaz

Severovýchodní okraj Železných hor, který je tvořen hlubinnými vyvřelinami a přeměněnými horninami, je konturován a překrýván sedimenty ve vývoji pískovců a vápnitých prachovců (opuk) – pozůstatků sedimentace křídového moře. Názorná ukázka transgrese pískovců na ruly je zachována v údolí Novohradky u obce Roudná. Skalní defilé u obce Zderaz je příkladem změn v sedimentaci, kdy pískovce cenomanského stáří přecházejí do vápnitých prachovců (opuk) spodnoturonského stáří.

Z hydrogeologického hlediska je toto území označováno za oblast infiltrace a tvorby zásob podzemních vod.

Rozdílná litologie, fyzikální vlastnosti a prostorové uspořádání horninových komplexů ovlivňuje množství infiltrovaných srážkových vod a jejich následný odtok.

Na uvedených skalních výchozech lze demonstrovat rozdílnost horninového prostředí z hlediska propustnosti (puklinová, průlinová) a dalších parametrů, ovlivňujících proudění a akumulaci podzemních vod v horizontálním i vertikálním směru (kolektor, izolátor).

Látkové složení hornin ovlivňuje v oblasti infiltrace a tvorby i chemismus podzemních vod. Horninové složení a tektonická stavba území určuje morfologii terénu a charakter vegetace. Tyto kategorie pak určují i zranitelnost podzemních vod a způsob jejich ochrany.

Z hlediska demonstrace geologických a na ně navazujících hydrogeologických fenoménů patří obě lokality v NGŽH k nejnázornějším a tvoří logický úvod do hydrogeologie území a do lokalit, které v rámci „Putování za vodou“ následují.

Kapalice a Nadymač

Nedaleko Roudné a Zderaze, v blízkém okolí Nových Hradů vyvěrá podzemní voda. V zalesněném údolí Novohradky, nedaleko chaty Polánka, vytéká z rozpukaných cenomanských pískovců pramen Kapalice. Do soustavy rybníků u zámku v Nových Hradech vyvěrá ze spodnoturonských opuk a slínitých prachovců střednoturonského stáří mohutná soustava pramenů souhrnně nazývaná Nadymač. Pramen Kapalice a prameny Nadymač se liší vydatností, stálostí a chemismem podzemní vody.

Puklinový pramen Kapalice reprezentuje rychlý oběh podzemní vody. Vzdálenost oblasti tvorby je relativně malá od místa přírodního odvodnění. Průměrná vydatnost Kapalice činí 2,7 l/s. Odolnost křemenných zrn pískovců vůči rozpouštění je příčinou nízké mineralizace a nízké hodnoty pH. Rozsáhlé lesy a absence obhospodařovaných kultur v předpolí pramene Kapalice jsou důvodem nízké koncentrace dusíkatých látek. Stálost příznivého chemismu podzemní vody dokládá i ekosystém vázaný na rybníček pod pramenem. Kapalice je cílem turistů, toužících po čerstvém vzduchu, dobré pramenité vodě a zdravém pohybu.

Průměrná vydatnost pramene Nadymač 86 l/s dokládá široce založenou oblast tvorby podzemních vod. Otázku geneze pramene řešila řada hydrogeologů a neexistuje o ni dosud ucelený názor. Zvýšená mineralizace a vysoká tvrdost vody odráží hydrochemické procesy související s rozpouštěním uhličitanu vápenatého. Stálost chemismu pak dokládá dlouhou dobu zdržení podzemní vody v horninovém prostředí.

Doubravice

V blízkosti obce Doubravice, při silnici Nové Hrady – Luže, byly při regionálním hydrologickém průzkumu vyhloubeny a vystrojeny vrty SN-1 a SN-1a, které jsou od sebe vzdáleny 100 m.

Vrt SN-1 je hluboký 82 m a je vystrojen ke sledování bazálního kolektoru A, vázaného na pískovce cenomanského stáří. Vrt SN-1a je hluboký 45 m a je vystrojen ke sledování nadložního kolektoru B, vázaného na vápnité prachovce spodnoturonského stáří.

Z hydrogeologického hlediska jsou průlinově propustné pískovce cenomanu od puklinově propustných opuk spodního turonu odděleny při bázi opuk 1 m až 2 m mocnou polohou glaukonitických jílovců, které mají charakter mezilehlého izolátoru.

Dlouhodobé monitorování úrovní hladin a chemismu podzemních vod dokumentuje funkci izolátoru a z toho vyplývající odlišný režim podzemních vod obou kolektorů. Reakce hladin na srážky činí v kolektoru A 40 – 50 dní, s výkyvy hladin ±1,5 m, u kolektoru B pak 5 – 7 dní s výkyvy hladin ±10,0 m. Krátká odezva oscilací hladiny podzemní vody na srážky u vrtu SN-1a dokumentuje blízkost oblasti infiltrace.

Výše uvedené, relativně odborné informace, lze geoturistovi předat zcela nenásilnou a názornou formou. V rámci programu „Putování za vodou“ je využíváno hned několik interpretačních nástrojů.

Informační panely

Vybrané lokality budou v průběhu roku 2014 osazeny základními informačními panely, které poskytnou základní informace ve zcela jednoduché podobě, která bude srozumitelná pro všechny věkové skupiny. Tyto tabule umožní návštěva vybraných lokalit bez nutnosti platby za průvodcovské služby. Na druhou stranu tyto tabule neumožní interpretační nadstavbu uvedenou níže.

V rámci řízeného průvodcování jsou na vybraných lokalitách využívány pvc bannery s tematickými fotografie, obrázky a grafy, které laickým způsobem dokreslují představu o dané lokalitě a daném prostředí.

P:\Honza Doucek\GEOVĚDY\Fotky\2. vzdělávací seminář\základní školy\1.0\DSCN6906.JPG

 

Geoprůvodcování

Program“ Putování za vodou“ lze absolvovat v rámci placených jednodenních exkurzí. Geoturista je provázen odborně vzdělanou osobou, která nenásilnou a hravou formou podává informace o dané lokalitě. Geoprůvodce se co nejvíc vyhýbá odborným termínům, případně se snaží je názorně demonstrovat na příkladech z každodenní praxe. Schopnosti a znalosti geoprůvodce rozhodují o celkovém zážitku turisty a proto je na ně kladen velký důraz.

P:\Honza Doucek\GEOVĚDY\Fotky\2. vzdělávací seminář\základní školy\2.0\DSCN7155.JPG P:\Honza Doucek\GEOVĚDY\Fotky\2. vzdělávací seminář\základní školy\1.0\DSCN6910.JPG

Praktické ukázky

Výhodou řady lokalit využívaných v rámci aktivit Národního geoparku Železné hory je možnost prakticky ukazovat jednotlivé fenomény. Nejnázornějším příkladem jsou ukázky odpouštění artézských vrtů na volně přístupných lokalitách.

Ochutnávání vody

Největší devízou celého území je možnost prožívat geologii všemi smysly. V rámci exkurze je možné ochutnávat tři zcela odlišné typy vod, které mají rozdílné senzorické vlastnosti. Na základě této ochutnávky lze demonstrovat vliv zdržení vody v rozdílném horninovém prostředí a projev tohoto zdržení na chemismus.

Kontakt:

Mgr. Jan Doucek

Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.

U Vodárny 137, 537 01 Chrudim

E-mail:  doucek@vz.cz

www.vz.cz www.geoparkzh.cz