Geopark Jeseníky

Jeseníky jsou územím s velmi výrazným potenciálem v oblasti přírodních i kulturních hodnot území. Současně je však pro ně velkou obtíží jejich historický vývoj, který je silně poznamenaný demografickými změnami, především odsuny obyvatelstva v období druhé světové války. Tyto změny měly za následek výrazný dopad na kulturu v regionu i na vztah člověka ke zdejší přírodě. Je proto jedním z primárních cílů geoparku, aby oba dva uvedené rozměry a své tematické pilíře za využití potenciálu řady jednotlivců a organizací z regionu posiloval, s těmito subjekty spolupracoval, a podpořil tak obnovování tradic regionu i soužití člověka se zdejšími drsnými přírodními podmínkami v harmonii. Oblast jesenického podhůří a Jeseníků má za sebou velmi bohatou historii, sahající hluboko do pravěku.

Region Jeseníky je z historického hlediska nutné vnímat jako dva celky oddělené přirozenou hranicí horských hřbetů. Jižní část, zhruba odpovídající okresu Šumperk, a severní část, okres Jeseník, se od sebe výrazně odlišovaly kulturním vývojem již v době pravěké. V době historické, po ustavení hranic středověkých zemí, bylo Šumpersko součástí Moravy, kdežto Jesenicko náleželo ke Slezsku.

Na vzniku Geoparku Jeseníky mají podíl místní akční skupiny, které sdružují obce, podnikatele a neziskové organizace. K nim se přidaly Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. Nachází se na území 3 krajů a 204 obcí. Jeho rozloha činí 4 264 km2.

Nosný prvek předních místních akčních skupin a občanských sdružení a současně zapojení destinačního managementu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu v partnerství se Správou CHKO Jeseníky zajišťuje, že celkový cíl Geoparku Jeseníky bude mít také dopady na pozitivní rozvoj cestovního ruchu v jeho šetrných a přírodě blízkých formách. Geopark posílí díky kvalitnímu systému interpretace vnímání ekologicky šetrného cestovního ruchu jako nosného segmentu místní ekonomiky a významně tak přispěje k podpoře environmentálně kladných postojů v regionu u místních i návštěvníků Geoparku Jeseníky.

Geopark Jeseníky je území, které čítá významné lokality z pohledu geologických věd, zahrnuje geologické dědictví a poskytuje možnost šetrného využití kulturního, architektonického, archeologického, historického a přírodního bohatství. Vše v rovnováze se strategií trvale udržitelného rozvoje. Geopark Jeseníky v žádném případě není novou, zvláště chráněnou kategorií území. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity a šetrné využívání území z hlediska cestovního ruchu. Zkoumá a rozvíjí metody ochrany a hraje aktivní úlohu při propagaci území ve světě, rozvoji geoturistiky a příspívá k ekonomickému rozvoji. Geopark jako pojem je definován Ministerstvem životního prostředí ČR a v současné době existuje 49 evropských geoparků v 18 státech Evropy.

Na území Geoparku Jeseníky se nachází velké množství zajímavých fenoménů souvisejících přímo nebo i nepřímo s pestrou geologickou stavbou. Následující přehled není vyčerpávající, ale měl by představit jednotlivé okruhy, které jsou východisky Geoparku Jeseníky.

Za nejdůležitější lze považovat morfologické tvary terénu podmíněné působením kontinentálního ledovce v oblasti Žulovska, které jsou v rámci České republiky ojedinělé. S ledovcovou činností souvisí i výrazné mrazové zvětrávání ve vrcholové části Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor a krasové jevy u Písečné a Vápenné, vzniklé erozí ledovcovými tavnými vodami v čočkách mramorů. Tento typ krasu je v rámci České republiky zcela ojedinělým jevem.

V centrální části navrhovaného geoparku je v oblasti Sobotínska mimořádná koncentrace mineralogických lokalit evropského významu. Nejvýznamnější jsou lokality alpské parageneze, ale stejně významné jsou minerály pegmatitů s berylnatými minerály. Pestrost zdejší oblasti doplňují horniny svorů a železných rud typu Sydvaranger. Druhou významnou mineralogickou oblastí je Žulovsko, reprezentované hlavně kontaktními minerály.

Dalším mimořádným fenoménem jsou pozůstatky po těžbě pokrývačských břidlic v okolí Budišova nad Budišovkou. Evropského významu jsou i pozůstatky dolování a rýžování v oblasti Zlatých Hor, zvláště tzv. „měkké dolování“ při němž se těžily zlatonosné sedimenty z hloubky kolem 100 m jámami a hlavně 6 km dlouhou štolou. Zcela mimořádné jsou rozsáhlé pozůstatky středověkých důlních polí v oblasti Vysoké a Hlásky u Andělské Hory a zvláště povrchové dobývky v Suché Rudné, které mohou být podle analýzy uhlíků staré 3500 let.

U Bruntálu se můžeme seznámit s dalším významným geologickým fenoménem, který se stal jedním z hlavních pilířů navrhovaného geoparku. Jsou jím mladé vulkanity z přelomu třetihor a čtvrtohor. Nachází se zde jak vulkány, lávové proudy, tak i mocné sedimenty tufů a tufitů.

Jeseníky se vyznačují specifickým klimatem, které mělo za následek vznik speciálně přizpůsobené vegetace. Navíc patří v České republice k nejbohatším oblastem na sníh, k oblastem s nejdelší lyžařskou sezónou. Pod Pradědem leží prameny řeky Opavy (přítok Odry), pod Králickým Sněžníkem pramení řeka Morava (přítok Dunaje). V oblasti je i několik minerálních pramenů; nejteplejší z nich (36,2°C) se nachází v lázních Velké Losiny. Díky příznivému klimatu vznikly v Jeseníkách klimatické lázně Jeseník, Karlova Studánka a Zlaté Hory.

Horský hřeben a jeho vrcholky od Skřítku přes Petrovy Kameny, Ovčárnu, Praděd, Červenohorské sedlo, Šerák a Ramzovské sedlo, stejně tak jako i Králický Sněžník vykazují se svými turistickými stezkami, lyžařskými areály a výhledovými body vysokou turistickou návštěvnost.

Okrajové oblasti jako Rychlebské hory či Nízký Jeseník jsou méně frekventované a málo zpřístupněné. Jejich potenciál spočívá v krajinné atraktivitě a v odlehlosti, které umožňují tiché zažití přírody stranou návštěvních proudů.

Kontakt:

Geopark Jeseníky

Zelený kraj o.s.

Osek nad Bečvou 92

751 00 Osek nad Bečvou

www.geoparkjeseniky.cz